Organiskt bunden klor (AOX) i Västerdalälven 1988

Dalälvsdelegationen har finansierat en undersökning för att klarlägga orsakerna till de höga AOX-koncentrationerna (adsorberbar organiskt bunden halogen) i Västerdalälven. Vid provtagningstillfället i september 1988 var AOX-koncentrationerna i Västerdalälven och i dess tillflöden mellan 11,9 och 63,5 µg/l, med undantag för Njupeån, vars halt var 5,8 µg/l. I de torvrika områdena i trakterna kring Sälen var arealkoefficienterna mycket höga, mellan 61 och 91 kg AOX/km2*år. Vid sammanflödet med Österdalälven var koefficienten betydligt lägre, 20 kg AOX/km2*år. Vid jämförelse mellan vattnets organiska innehåll och AOX-koncentration föreligger ett starkt samband, såväl mellan AOX och TOC (totalt organiskt kol) (r=0,92) som mellan AOX och absorbanserna vid 254 och 400 nm (r=0,94). Sambandet mellan AOX och vattnets humusinnehåll tyder på att de uppmätta klororganiska föreningarna är av naturligt ursprung. Humusmaterialet tillförs från torv- och skogsmarker. Nederbördens tillskott av AOX till Västerdalälvens avrinningsområde uppgår till 40 ton/år. Denna kvantitet bör jämföras med Västerdalälvens årstransport av AOX, som uppgår till 120 ton /år.

Prenumerera på våra nyhetsbrev