Organiska tennföreningar i rötslam från några svenska reningsverk

Höga halter tennorganiska föreningar förekommer i rötslam från svenska reningsverk. Den totala halten i undersökta slamprover varierar mellan 0,4 och 2,8 mg/kg torrsubstans. De tennorganiska föreningarna utgörs huvudsakligen av mono-, di- och tributyltennföreningar, vilka varierar mellan 0,1-0,8; 0,2-2,2 respektive 0,02-0,4 mg/kg TS. Spårmängder av di- och trifenyltenn (nd-0,1 respektive nd-0,02 mg/kg TS) har även påvisats. Dioktyltenn har för första gången återfunnits i rötslam från vissa reningsverk. Halten varierade mellan nd och 0,6 mg/kg TS. Huvuddelen av rötslammet (80-85 % dvs 144 000-153 000 ton/år TS) deponeras eller används som fyllnadsmaterial, vilket medför avsevärda depåer av tennorganiska föreningar (60-430 kg TO). Mellan 15 och 20 % av rötslammet (27 000 och 36 000 ton/år TS) används i jordbruket som jordförbättringsmedel. Detta medför att mellan 10 och 100 kg TO tillförs åkermarken eller 0,05 respektive 0,3 mg TO/m2 åkermark.

Prenumerera på våra nyhetsbrev