Omvandlingsfaser i ett kommunalt avfallsupplag

I ett kommunalt avfallsupplag pågår olika biologiska, kemiska och fysikaliska processer. Dessa processer förändras med tiden och därmed förändras också det fasta avfallet, lakvattnet och producerad gas. Processerna är relativt förutsägbara och omvandlingar av upplaget följer på varandra i en viss ordning. Om en tillräckligt liten volym avfall studeras är det möjligt att indela omvandlingarna i ett antal faser.Denna studie syftar till att utifrån publicerade data indela omvandlingarna i ett kommunalt avfallsupplag i olika faser samt att beskriva dessa faser. Omvandlingarna indelas i fem faser: initial fas, syre- och nitratreducerande fas, sur anaerob fas, metanbildande anaerob fas och humusbildande fas och varje fas beskrivs kvalitativt. I studien görs en sammanställning av publicerade mätvärden för ett antal parametrar som varierar under de olika omvandlingsfaserna. Utifrån beskrivningar av omvandlingsfaserna och publicerade mätvärden presenteras sex grafer som beskriver vissa parametrars variation med tiden.

Prenumerera på våra nyhetsbrev