Omfattning och effekter av tungmetallnedfall vid Oxelösund.

Slutsatser- Mossanalysen visar att nedfallet av krom och nickel samt speciellt järn och vanadin är tydligt förhöjt i Oxelösunds närhet. Markanalysen visar att halten av krom, nickel och vanadin är förhöjd 10-20 gånger i Oxelösunds närhet. Endast ett svagt negativt samband mellan metallhalt och markandning kan påvisas. Detta resultat överensstämmer med tidigare undersökningar där det har konstaterats att märkbara effekter på nedbrytningsprocesser i skogsmark kan iakttagas först när metallbelastningen överstiger bakgrunden med ungefär en faktor 3-5.

Prenumerera på våra nyhetsbrev