Om metall-tolerans och metall-interaktioner i vattenorganismer

Fenomenen metalltolerans och metallinteraktioner beaktas idag alltför sällan inom det praktiska miljövårdsarbetet. Målsättningen med denna rapport har varit att kritiskt granska den tillgängliga litteraturen rörande metalltolerans och metallinteraktioner hos vattenlevande växter och djur samt att sammanställa dagens kunskap i en diskuterande form. Vidare diskuteras möjliga konsekvenser av inducerad metalltolerans samt av samtidig exponering för flera metaller. Slutligen ifrågasätts om inte zinkens farlighet i vattenmiljön behöver omvärderas genom de många exempel på denna metalls skyddande verkan

Prenumerera på våra nyhetsbrev