Oljedimma och den yttre miljön

Vid metallbearbetning används oljebaserade smörj- och kylmedel som tillföres luften i aerosol och ångform. Rapporten berör - möjligheterna att mäta olja i luft - emissionen av olja till luft från svensk järn- och stålindustri samt verkstadsindustrin - beräknade oljekoncentrationer i luften i emittenters omgivningar - några tillsatsmedels egenskaper i omgivningsmiljön enligt en litteraturstudie. Den uppskattade årliga emissionen till luft av olja motsvarar 0,3-1% av kolväteemissionen i landet. Kunskap saknas för en säker bedömning av om dessa emissioner innebär ett hot mot den yttre miljön i emittenters.

Prenumerera på våra nyhetsbrev