Nyckeltal för bedömning av Sveriges branschers totala miljöpåverkan- metod och tillämpning

Intresset för objektiva uppskattningar av företags och branschers miljöprestanda har kraftigt ökat. I företagens miljöanpassningsarbete finns ett stort behov av att kunna mäta sina miljöprestanda i syfte att avläsa resultaten av arbetet och prioritera mellan åtgärdsalternativ. Miljöinformationsutredningen, som avrapporterades i januari 1997, slog fast betydelsen av att företagens och branschernas miljöinformation redovisas på ett relevant, tillförlitligt och jämförbart sätt. Sveriges Finansanalytikers Förening utgav i november 1996 rekommendationer för hur företagen bör redovisa sin miljöinformation och pekade också på betydelsen av jämförbarhet och objektivitet. Liknande krav har framställts av miljöorganisationer, kunder och konsumentorganisationer. Föreliggande rapport redovisar en ansats till metod för att ta fram miljönyckeltal som möjliggör jämförelser mellan företag inom olika branscher. Metoden, som är under utveckling, har använts för att uppskatta Sveriges branschers bidrag till miljöhoten klimatpåverkan, försurning, övergödning, marknära ozon, avfall, energiförbrukning och transporter. Uppgifter om utsläpp till luft och vatten, produktion av avfall, förbrukning av energi och transporter har samlats in och räknats om i bidrag till nämnda miljöhot.

Prenumerera på våra nyhetsbrev