NTR klass A virke i markkontakt och alternativa material — häststaket och stängselstolpar

Användning av kemikalier i byggvaror och riskminimering är ett område som ofta kopplas till en materialvalssituation. Träskyddsmedel används för att öka beständigheten på trä vilket gör att det kan användas för tillämpningar som annars inte skulle varit möjliga. Användningen av träskyddsmedel är reglerat i biociddirektivet och kräver ett nationallt godkännande av Kemikalieinspektionen. I projektet har en livscykelanalys, LCA, genomförts för NTR klass A och ett kopparbaserat medel. Produktgruppen som analyserats som fallstudie är stängselstolpar.  De materialval som ingår är impregerat trä för och som alternativ stolpar av plast och oimpregnerade trästolpar av robinia (från Centraleuropa) och sibirisk lärk (från Sibirien). I analysen har den LCA-metodik och de miljöpåverkansindikatorer använts som ges av de generella produktspecifika reglerna för byggprodukter kopplat till byggproduktdirektivet (EN 15804). Syftet med denna studie är att utvärdera hur dessa regler kan användas och analysera alternativens miljöprestanda med avseende på de utvalda miljöpåverkansindikatorer som ingår obligatoriskt i miljövarudeklarationen. De genomförda beräknigarna visar att NTR klass A impregnerad furu har en bättre miljöprestanda i jämförelse med de alternativa material som jämförts. Osäkerheter kring val av livslängdsdata råder för plaststolpen, men även till viss del för robinia och lärk. Dessa skillnader avgör den relativa rangordningen för övriga alternativ. Alla miljöpåverkanskategorier som obligatoriskt ska ingå enligt EN 15804 har redovisats frånsett resursanvändning. De faktorer som finns enligt de bedömningsmetoder som anvisas saknar faktorer för förnybara material och har därför exkluderats då dessa därmed ger en orättvis jämförelse för plastalternativet. Bättre metoder för resursanvändning behöver därför utvecklas framöver. Eftersom human- och ekotoxicitet inte ingår bland de miljöpåverkanskategorier som skall vara med i LCA:n enligt EN 15804 så ingår dessa aspketer inte i analysen och även här finns ett framtida utvecklingsbehov.

Prenumerera på våra nyhetsbrev