Nordiskt energiprojekt -slambehandling. Delrapport 4

Delrapport 4 är en sammanfattande rapport. Den direkta energiförbrukningen har uppmätts till ca 30 kWh/ton TS, varav ca 75% utgjordes av pumpenergi för slamdistribution och spolvatten. Den relativt sett låga energiförbrukningen ger inte ekonomiskt utrymme för mer omfattande insatser i avsikt att minska den direkta energiförbrukningen. När det gäller andra anläggningar kan energiförbrukningen vara betydligt högre, beroende på mer energikrävande avvattningsutrustning. Den stora potentialen vad avser energiförbrukning ligger i torrhaltshöjning på avvattnat slam och då i samband med förbränning. Försöken visar att ett konstanthållande av slamsammansättningen är av avgörande betydelse för att kunna avvattna slammet till hög torrhalt. Också kemikalieförbrukningen påverkas positivt. Avseende styrning resp alternativ drift av reningsprocessen har under försöksperioden uppmätta variationer vid normaldrift endast påverkat det biologiska slammets avvattningsegenskaper marginellt.

Prenumerera på våra nyhetsbrev