Nordiskt energiprojekt - slambehandling. Delrapport 1

Delprojekt DP2 slambehandling ingår i ett större projekt, Nordiskt energiprojekt, som är ett samnordiskt projekt inom vilket möjligheten att minska energibehovet för olika utsläppsbegränsande åtgärder inom cellulosaindustrin har studerats. Delrapport 1 innehåller metodbeskrivning och kostnadsredovisning avseende avvattning av skogsindustriella slam.

Prenumerera på våra nyhetsbrev