Nollvisionen - Forskningsstöd för nollvisionen för olyckor och ohälsa inom stål-, massa- och pappersindustrin

I rapporten redovisas en forskningsstudie på arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet inom stål-, massa- och pappersindustrin. Projektets syfte har varit att skapa förståelse för varför olyckor och ohälsa fortfarande inträffar trots ett väl utvecklat arbetsmiljö- och säkerhetsarbete, samt att utveckla ett underlag som kan vägleda ett effektivare arbetsmiljöarbete inom branscherna. Rapporten tar sin utgångspunkt i forskning om säkerhetskultur och arbetsmiljöarbete med fokus på de beteenden och normer som påverkar.

Sammanfattning

Projektet syftade till att skapa en förståelse för varför olyckor och ohälsa fortfarande inträffar trots ett väl utvecklat arbetsmiljö- och säkerhetsarbete samt att utveckla ett underlag för effektivare arbetsmiljöarbete inom stål-, massa- och pappersindustrin. Projektet startade mot bakgrund av Industriarbetsgivarnas Nollvision för helt säkra arbetsplatser. Det empiriska materialet samlades in genom intervjuer med arbetsskadade och personer med särskilda arbetsmiljöuppdrag inom de studerade branscherna. Rapportens resultat visar:

Å ena sidan att det systematiska arbetsmiljöarbetet ofta brister när säkerhet blir en fråga om att prioritera upp eller ned de frågor som är kopplade till säkerhetsöverväganden beroende på situation, vilket påverkas av:
- Hanterbarhet och svårigheter i den praktiska tillämpningen av arbetsmiljölagstiftningen.
- En svag säkerhetskultur samt en machokultur som lever kvar.
- Svårigheter att hantera de organisatoriska och sociala arbetsmiljöfrågorna.
- Otydliga syften gällande varför och hur olika arbetsmiljöaktiviteter ska genomföras.

Å andra sidan att det systematiska arbetsmiljöarbetet ofta stärks när säkerhet är en grundläggande värdering som genomsyrar all verksamhet, vilket påverkas av:
- Att säkerhetskulturen har stärkts över tid och att ett aktivt arbete pågår inom branscherna.
- Arbetsmiljödeltagande och arbetsmiljödeltagandeprocesser.
- Organisatoriska förutsättningarna med tid, stöd och resurser där säkerhet genomsyrar alla led i organisationen.

Utgående ifrån projektets resultat lyfter rapporten fram rekommendationer för en hållbar säkerhetskultur.

Prenumerera på våra nyhetsbrev