Nedfall och avrinning av metaller, svavel och kväve i närheten av Rönnskärsverken från 1986/87 - 2016/17

I denna rapport redovisas resultaten från 2016/17 års mätningar av metaller, svavel och kväve i deposition och avrinning i närheten av Boliden Mineral AB:s smältverk vid Rönnskär. I rapporten redovisas även jämförelser mot tidigare års resultat, sedan mitten av 1980-talet, och mot andra relevanta lokaler med liknande mätningar inom Krondroppsnätet i norra Sverige.

Sammanfattning

Sedan mitten av 1980-talet har IVL Svenska Miljöinstitutet AB utfört undersökningar av deposition och avrinning av bland annat svavel, kväve samt metaller i ett granskogsområde vid Holmsvattnet, ca 15 km SSV om Rönnskärsverken. Inför det hydrologiska året 2013/14 flyttades mätningarna på grund av avverkning till en ny station i närheten av den tidigare mätstationen. I denna rapport jämförs resultaten från mätningarna 2016/17 vid Holmsvattnet med tidigare mätningar i området samt med mätningar vid andra närliggande stationer inom Krondroppsnätet. Syftet med mätningarna är att kvantifiera det atmosfäriska nedfallet samt beskriva förändringar i kemin i det avrinnande vattnet. Under de senaste 30 åren har svavelnedfallet och det totala nedfallet av försurande ämnen, räknat som vätejoner, såväl som nedfallet av oorganiskt kväve vid Holmsvattnet minskat på ett statistiskt säkerställt vis både i krondroppet och via nederbörden över öppet fält. Under 2016/17, liksom under 2015/16, uppmättes vid många mätplatser i Sverige ett mycket lågt svavelnedfall, så också vid Holmsvattnet och närliggande mätplatser. Svavelnedfallet (utan havssalt) via nederbörden, och det totala svavelnedfallet via krondropp, har ofta varit högre vid Holmsvattnet jämfört med vid närliggande lokaler. Detta gällde också för 2016/17, då det totala svavelnedfallet vid Holmsvattnet var 1,6 kg/ha medan det var cirka hälften, 0,8 kg/ha, vid närliggande kustlokaler. Mängden svavel som deponerades via nederbörden vid Holmsvattnet under 2016/17 var ca 1 kg/ha vid Holmsvattnet, vilket tyder på en fortsatt betydande andel torrdeposition vid Holmsvattnet. Den största mängden svavel kom under september 2017, följt av november 2016 och april 2017. De högsta nederbördsmängderna kom under september 2017, följt av november 2016.

Under 2016/17 var kvävenedfallet via nederbörden över öppet fält cirka 1,9 kg/ha, vilket är på liknande nivå som medelvärdet för de föregående fem åren. Nedfallet av baskatjonerna kalcium, kalium och magnesium var under 2016/17 på en liknande nivå som under de föregående 5 åren, om man undantar 2015/16 då nedfallet av baskatjoner var mycket lågt.

Resultat från mätningarna av nedfallet av olika metaller vid den nya mätstationen visar på ett genomgående lågt nedfall under 2016/17. I nederbörden över öppet fält var nedfallet av metaller under året på en nivå som är jämförbar med närmast föregående år för samtliga metaller förutom koppar, där nedfallet de två tidigare åren varit det högsta som hittills uppmätts vid Holmsvattnet. Under 2016/17 var kopparnedfallet med nederbörden lägre men fortfarande relativt högt. Kopparnedfallet via krondroppet var dock det lägsta som hittills uppmätts sedan mätstart.

Hittills visar resultaten av de fyra årens markvattenkemimätningar vid den nya mätplatsen att pH är högre och halten oorganiskt aluminium lägre där jämfört med vid den gamla mätplatsen. Ingen signifikant förändring av varken pH eller sulfatsvavel uppmättes i markvattnet vid Holmsvattnet under perioden 1998-2011. Halterna av sulfatsvavel i markvattnet har minskat däremot vid många andra krondroppsytor i norra Sverige under samma period, 1998-2011.

När det gäller avrinningen verkar halterna av arsenik, kadmium och, i viss mån, även bly i avrinningen i den nya bäcken vara något förhöjda i jämförelse med bäcken vid den tidigare mätplatsen. Dock bör kommande års mätresultat avvaktas innan några definitiva slutsatser kan dras.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2022 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen