Nedbrytning av cyanid och klorerade organiska föreningar i deponi i laboratorieskala (Inledande försök)

Inom avfallsforskningen är kunskapen om olika ämnens öde i deponier mycket viktiga att identifiera. Ett första försök har utförts i en 100-l skala med avfall, stabiliserad kompost och slam. Vatten har återcirkulerats under anaeroba och semiaeroba förhållanden. Nedbrytningen av cyanid och klorerade fenoler i lakvatten har studerats under tre försök under en 150-dagars period. Maximumkoncentrationen var 25 mg CN/l och 10 mg fenoler/l i lakvattnet. Varje gång hade det varit en stor reduktion av ämnena utan negativa påverkningar på den biologiska nedbrytningen av det kommunala avfallet. Reduktionen av fenoler och cyanid har varit upp till 99,9%. Ren fenol visade lägre nedbrytning. Där var liten skillnad mellan semiaeroba och anaeroba förhållanden.

Prenumerera på våra nyhetsbrev