Naturlig produktion av halogenerade organiska föreningar. En litteratursammanställning.

Föreliggande rapport är avsedd som en sammanställning av den litteratur som behandlar kunskapen om naturlig produktion av halogenerade organiska föreningar i akvatiska (limniska och marina) och terrestra ekosystem. Sammanställningen skall ses som en 'uppslagsbok' i vilken man kan söka efter dels specifika halogenerade organiska föreningar,dels fluor-, klor-, brom- och joderade organiska föreningar. Vidare beskrivs olika typer av halogenerade organiska föreningar som kan bildas av t ex bakterier, lavar, svampar, växter, djur, alger, svampdjur och övriga organismer. Det finns flera olika skäl till varför organismer producerar halogenerade organiska föreningar. Halogenerade föreningar får ofta större biologisk aktivitet än icke halogenerade, vilket gör att de med fördel kan användas som antibiotika, fungicider, hormoner, pigment och som skydd mot predatorer. Substanserna kan också vara viktiga för specifika metaboliska processer.

Prenumerera på våra nyhetsbrev