Några observationer i samband med analys av halten total och lättillgänglig cyanid enligt metoder beskrivna i Svensk Standard SS 02 81 76 och SS 02 81 77

I rapporten redovisas olika typer av försök i syfte att belysa osäkerheter i vissa moment i de sedan 15 sept -86 introducerade standardmetoderna för total och lättillgänglig cyanid. Metoderna är modifierade ISO-metoder nr 6703/2, 1984. I provtagningsmomentet förligger en stor brist. Genom borttagande av kadmium i konserveringsproceduren uppstår en mer än trettioprocentig förlust redan efter ett dygn som därefter ökar till c:a femtio efter en vecka. Även med tillsats av kadmium erhölls förluster men dessa var betydligt lägre, 2-3% efter ett dygn och 20-25% efter tre veckor mörkt och i kyla. Störsubstanserna sulfid, sulfit, tiocyanid, tiosulfat och fenol testades vid de nivåer som standardmetoden anger som godkänd. TOTALANALYSEN stördes kraftigt vid närvaro av sulfid (positiv störning) och sulfit (negativ störning) och av tiosulfat (negativ störning).Det är något oklart om tiocyanid stör. - Analysen av LÄTTILLGÄNGLIG cyanid stördes kraftigt av sulfit (negativ störning) och av tiocyanat (positiv störning) och i viss utsträcknig av tiosulfat. Däremot störde inte sulfid eller fenol.

Prenumerera på våra nyhetsbrev