Några miljöåtgärders effekter på arbetsmiljön inom massa- och pappersindustrin

Inom massa- och pappersindustrin har åtgärder genomförts för att minska utsläppen till och påverkan på den yttre miljön. Effekterna av dessa åtgärder på arbetsmiljön har studerats. I blekeriet har övergång till klordioxidblekning lett till lägre kloroformhalter. Dessutom har halterna av övriga klororganiska föreningar minskat något. Klordioxid som ersättning för klor vid blekning innebär att risken för spridning av utläckande klorgasmoln eliminerats. Klordioxiden innebär också nya risker. Klordioxid är, i motsats till klorgas, explosivt. Vid tillverkning av klordioxid förekommer halter över den undre explosionsgränsen. Klordioxid tillverkas på plats ur natriumklorat, som är en mycket reaktiv kemikalie, som kan ge upphov till brand. Klordioxid har ett lägre hygieniskt gränsvärde än klor. I relation till sina gränsvärden ligger klordioxid- och klorhalterna på ungefär samma nivå. Tendenser finns till att klordioxiden ligger relativt sett något högre än klorgashalterna. Vid reningsanläggningarna har förhöjda halter av endotoxiner konstaterats. Övriga halter följer i stort sett mönstret från blekeriet. Halterna är högst i pumpstationen där vattnet strömmar fritt. Fördjupande studier föreslås för att bättre kartlägga sambanden mellan processen, arbetsmiljön och halterna av främst kloroform och endotoxiner.

Prenumerera på våra nyhetsbrev