Motala Ströms Vattenvårdsförbund. Redovisning av recipientkontroll 1994

Kalenderåret 1994 utgjorde det andra året med det nya reviderade recipientkontrollprogrammet för Motala ström samt för Söderköpingsån och Storån. Enligt programmet utgör 1994 års kontroll ett mellanår, där redovisningen endast skall ske i enkel form. Utöver den årliga kontrollen genomfördes under 1994 en mängd specialprogram som redovisas i årets rapport. Motala ström, Mjölnaån, Söderköpingsån, Storån och kusten det finns fortfarande några områden i avrinningsområdet som är kraftigt påverkade av övergödning. De områden som för närvarande har ett mycket näringsrikt tillstånd utgörs av Tåkern, Ralången, Säbysjön, Lillån i Svartåns nedre område, inre delen av Bråviken, Söderköpinsån inklusive Storån och Hällaån samt Slätbaken. Åtgärder som minskar näringstillståndet i dessa områden bör initieras inom en snar framtid. Till Bråviken transporterade Motala ström 1994 (GB21) 104 ton fosfor och 2.600 ton kväve. År 1985 transporterades 109 ton fosfor och 4.400 ton kväve. Detta innebär att fosfortransporten 1994 har minskat till 95 % av transporten 1985 och att kvävetransporten har minskat till 59 %. Detta innebär att det nationella miljömålet att reducera kväve- och fosforbelastningen på havet med 50 % nästan har uppfyllts med avseende på kvävebelastningen från Motala ström, medan det är en bra bit kvar på fosforsidan.

Prenumerera på våra nyhetsbrev