Molekylära aspekter på aluminiums effekter på biologiska processer. En litteraturöversikt.

En översikt ges över lösta aluminiumföreningars interaktion med biologiska system. Aluminium reagerar med vatten och bildar i neutral miljö svårlöslig hydroxid. I låga koncentrationer förekommer dock såväl kat- som anjonformer av aluminium. Halterna ökar i miljöer utanför pH 5-8, och i närvaro av komplexbildande ligander kan högre koncentrationer av aluminium förekomma. Olika jonslag av aluminium ger olika effekt på biologiska system. Bildning av komplexa former av aluminium påverkar bl.a resorption och toxicitet.

Prenumerera på våra nyhetsbrev