Möjligheter och hinder för en grön kemiindustri i Sverige

Denna rapport sammanfattar resultaten av en rad initiativ som tagits för att identifiera möjligheter och hinder för visionen att möjliggöra en säker, grön och hållbar kemiindustri, och i slutändan minska exponeringen av människor och ekosystem för farliga kemikalier. Det representerar ett stegvis resultat i forskningsprogrammet Mistra SafeChems arbete med att presentera vision och agenda för grön kemi i Sverige. Målgruppen för denna rapport är interna (Mistra SafeChem-programpartners) såväl som externa för alla parter som är intresserade av omställningen till en säker, grön och hållbar kemi.

Rapporten bygger på resultaten från flera aktiviteter/komponenter: en översikt över befintliga koncept för ”Grön kemi”, industriinitiativ och EU:s kemikaliestrategi för hållbarhet; en tidigare publicerad kartläggning av den svenska kemiska industrin; en sammanställning och analys av data om import, produktion och användning av utvalda kemikaliegrupper från det svenska produktregistret samt resultaten av intervjuer med företrädare för kemisk industri i Sverige sammanfattas.

Baserat på resultaten av dessa aktiviteter har ett antal hinder och möjligheter formulerats tillsammans med allmänna slutsatser och rekommendationer för att möjliggöra omställningen till en säker, grön och hållbar kemi. De viktigaste slutsatserna kan sammanfattas som:

EU:s kemikaliestrategi för hållbarhet och tillhörande industriinitiativ samt aktuella och planerade forskningsinitiativ ger en stark ram för samordnade åtgärder mot en vision om säker, hållbar och grön kemi.

Kemiska värdekedjor är komplexa, internationella/globala och omfattar alla samhällssektorer. Att kartlägga kemikalieproduktion och användning i syfte att analysera risker och prioritera åtgärds-/utvecklingsområden är således svårt och involverar många aktörer. Kemiindustrin är också en heterogen grupp av företag med verksamhet som sträcker sig från småskalig produktion av t.ex. specialkemikalier och läkemedel till storskalig produktion av baskemikalier för en mängd olika applikationer och värdekedjor. Olika delar av kemiindustrin har också vitt skilda förutsättningar vad gäller marknader och marknadskonkurrens, industriell infrastruktur, finansiell styrka som alla påverkar möjligheten till förändring och införande av nya gröna och hållbara produktionsmetoder och produkter.

Forskning, innovation och investeringar är centrala för den framtida utvecklingen. Specifika utmaningar är behovet av tillförlitliga och billiga verktyg för bedömning av kemiska faror av både nya kemikalier och befintliga kemikalier i nya material och applikationer, och för att bedöma faror och risker med kemikalier och material i ett livscykelperspektiv. Detta är också viktigt i relation till utvecklingen av metoder för att operationalisera konceptet Safe and Sustainable by Design. Andra utmaningar är utvecklingen av innovativa produktionsprocesser, kemikalier och material som uppfyller kriterierna för säkerhet och hållbarhet och bidrar till samhälleliga behov inklusive minskad klimatförändring.

Prenumerera på våra nyhetsbrev