Modifierad kemfällningsprocess med återvinning av fällningskemikalier - Detaljstudier av vissa delsteg. Delrapport 3. Torkning och bränning av slam.

I denna rapport ges en översikt över olika torknings- och förbränningstekniker och deras lämplighet för behandling av slam bedöms. Slutsatsen är, att det bara finns två användbara förbränningstekniker för slam från massa- och pappersindustrin, nämligen förbränning i 'fluid-bed furnace' och 'drying/powder' förbränning. Av dessa tekniker har en 'fluid-bed furnace' använts praktiskt för att bränna kemiskt slam, medan 'drying/powder' förbränning är en process som ännu är oprövad för kemiskt slam. Dock, denna senare teknik erbjuder eventuellt en bättre totalekonomi än 'fluid-bed furnace'.

Prenumerera på våra nyhetsbrev