Minskade utsläpp från trafik och arbetsmaskiner i Göteborg

IVL Svenska Miljöinstitutet har översiktligt bedömt ett antal åtgärder som kan minska klimatpåverkande utsläpp från trafik och arbetsmaskiner i Göteborg. Arbetet är gjort på uppdrag av Miljöförvaltningen i Göteborgs Stad. Denna rapport utgör ett underlag till miljöförvaltningens arbete med att analysera möjligheten att miljöanpassa verksamheter som Göteborgs Stad har rådighet över.

Sammanfattning

IVL Svenska Miljöinstitutet har fått i uppdrag att översiktligt bedöma ett antal åtgärder som kan minska klimatpåverkande utsläpp från trafik och arbetsmaskiner i Göteborg. Studien är gjort på uppdrag av Miljöförvaltningen i Göteborg.

De åtgärder som har studerats är utvalda av miljöförvaltningen. De närmare förutsättningarna har diskuterat fram gemensamt av IVL Svenska Miljöinstitutet och beställaren.

Uppdraget var att översiktligt bedöma möjligheten att minska utsläppen av klimatgaser, stadens rådighet, ungefärliga kostnader och hur lång tid det kan ta att införa åtgärderna.

Prenumerera på våra nyhetsbrev