Mineralfiberfragment och 'sjuka hus'-besvär i skolmiljö

Lärare på flera skolor i Göteborg har kopplat irritation av slemhinnor, främst i ögonen, till miljön i skolorna. En hypotes har framlagts att besvären skulle kunna bero på mineralfibermaterial. Besvären antas inte bero på hela fibrer i luften utan på sönderdelade fibrer, fragment. En studie har gjorts för att kartlägga eventuella samband mellan halten mineralfiberfragment, mätt som bl a kisel, i luften på skolor och förekomsten av sjuka hus-besvär, speciellt ögonirritation, bland skolpersonalen. Resultatet av studien är att inga signifikanta positiva samband mellan symptom och totaldammhalten och halterna kisel, kalcium eller järn kunde påvisas. Den specifika hypotesen att mineralfiberfragment skulle vara orsaken till ögonbesvär i skolmiljö har därmed inte kunnat beläggas, eftersom inga positiva samband mellan lufthalten av kisel, kalcium eller järn (som alla förekommer i mineralull) och sjuka hus-besvär kunnat påvisas. Detta motsäger dock inte att mineralfibrer i vissa fall, i andra miljöer än de här undersökta och under exponeringsbetingelser, skulle kunna bidra till sjuka hus-besvär.

Prenumerera på våra nyhetsbrev