Miljöteknisk utvärdering av NMP som rengöringsmedel

N-metyl-2-pyrrolidon (NMP) har förts fram som ett alternativ till tri i avfettnings- och rengöringssammanhang. I arbetet med denna undersökning kunde dock inga företag som bytt från tri till NMP identifieras. Däremot finns det företag som bytt från metylenklorid till NMP bl a för färgborttagning. Enligt leverantören är det tänkt att NMP som alternativ till tri ska användas på samma sätt. I denna undersökning har därför fyra NMP-anläggningar på tre företag som tidigare använt sig av metylenklorid (eller som bränt godset rent) besökts. Vid besöken studerades anläggningar och arbetssätt. Luftexponeringsmätningar och intervjuer genomfördes. Godset som rengjordes lades i NMP-bad och sprutades sedan av med vatten. Godset var av stål eller aluminium och tvättades rent från färg eller gummirester. Företagen upplevde NMP-rengöringen som effektiv och att godset blev rent. Rengöringen kan upplevas som ganska tung då man lyfter mycket, har mycket skydd som gör arbetet varmt samt använder högtrycksspruta som gör arbetet vått. Företagen som bytt från metylenkloridbaserade medel till NMP har inte nämnvärt behövt förändra processen före och efter rengöringen.

Prenumerera på våra nyhetsbrev