Miljöpåverkan vid eldistribution i stadsnät - Göteborg Energi Nät AB

I denna studie används livscykelanalys (LCA) för att kvantitativt bedöma miljöpåverkan av Göteborg Energi Näts stadsnät för överföring av elektricitet, baserat på ett system- och helhetsperspektiv. Studien har utförts i samarbete med Göteborg Energi Nät, med en referensgrupp bestående av representanter från Chalmers, ABB, Energiföretagen, Ellevio, Svenska Kraftnät och Göteborg Energi. Ett centralt syfte i studien har varit att skapa en generell LCA-modell för beräkning av miljöpåverkan för eldistribution, samt ett ramverk för hur livscykelanalys på elnät kan genomföras.

Sammanfattning

Elektricitet används som en viktig insatsvara över hela världen och dess efterfrågan ökar. Miljöpåverkan för produktion av elektricitet är väl utforskad, medan miljöpåverkan för distributionen i elnät inte är lika utforskat och formaliserat. Miljöpåverkan för distributionen påverkas av flera aspekter såsom hur elnätet är uppbyggt, vilka delar som ingår och hur stora överföringsförlusterna är.

I denna studie används livscykelanalys (LCA) för att kvantitativt bedöma miljöpåverkan av Göteborg Energi Näts stadsnät för överföring av elektricitet, baserat på ett system- och helhetsperspektiv. Detta görs för tre olika spänningsnivåer, högspänning (130 kV), mellanspänning (10 kV) och lågspänning (0.4 kV). Studien har utförts i samarbete med Göteborg Energi Nät, med en referensgrupp bestående av representanter från Chalmers, ABB, Energiföretagen, Ellevio, Svenska Kraftnät och Göteborg Energi.

Ett viktigt syfte med studien är att skapa en generell LCA-modell för beräkning av miljöpåverkan för eldistribution, samt ett ramverk för hur livscykelanalys på elnät kan genomföras. Underlaget ska kunna tillämpas i Göteborg Energi Näts verksamhet och av andra elnätsaktörer, till exempel vid investeringsbeslut.

Prenumerera på våra nyhetsbrev