Miljöpåverkan från metallemitterande industri. Deposition och avrinning av tungmetaller, svavel och kväve i ett kontaminerat avrinningsområde nära Rönnskärsverken

IVL har studerat tungmetallflöden under 1986 till 1989 i ett avrinningsområde med barrskog som påverkats av tungmetallemissioner från Rönnskärsverket under mer än 30 år. Projektets mål var att beskriva transporten av luftexponerade tungmetaller genom marksystemet till den limniska miljön. Betydelsen av de nuvarande utsläppen värderades i förhållande till tidigare tungmetalldeposition under 1900-talet. Efter undersöknignar av nederbörd, throughfall, mark samt mark-, grund- och ytvatten beräknades de nuvarande tungmetallutsläppens betydelse för halterna i avrinningsvatten. Om utsläppen från Rönnskärsveken helt upphör beräknades minskningen i avrinningen till 30 % för Cu, Cd 14 %, Pb 61 %, As 16 % och Zn 9 %.

Prenumerera på våra nyhetsbrev