Miljöövervakningsprojekt i Södertälje kanalområde för bedömning av effekterna från muddring och tippning av förorenade sediment - lägesrapport 1997

De inledande undersökningarna om effekterna av muddring och tippning av ca 60.000 m3 sediment i Södertälje trafikområde har avslutats under hösten 1997. Resultaten visar att muddringen i området samt tippningen av muddermassor i Hallsfjärden påverkade vattenkvaliteten samt det akvatiska ekosystemet från Linasundet i Mälaren ned till Hallsfjärden i Östersjön. De inledande analyserna av 'blivande' muddermassor visade framförallt på förhöjda kvicksilverhalter ( Hg) 3-4,5 mg/kg (TS) vilket skall jämföras med Naturvårdsverkets bedömningsgrunder där >1 mg/kg (TS) sediment anses som höga. Muddringen och tippningen innebar följande: * Förhöjd grumlighet i området och förhöjda Hg-halter i vattnet. * Sedimentfällor utplacerade under muddringsperioden visade att sedimenterande material innehöll förhöjda halter tungmetaller. * Registrering av bildning av metylkvicksilver ( biologiskt aktivt) i bottenområdet runt tippningsplatsen * Förhöjda Hg-halter i ettårig abborre jämfört med fisk fångade före muddringen startade. - Indikationer om försämrad abborrlek i området runt tipplatsen * Sediment från tidigare samt den aktuella tipplatsen påverkade embryonalutvecklingen hos abborre från ett referensområde. Andelen deformerade yngel uppgick till mellan 20-50% vid muddrings- och tipplatserna jämfört med normala 0-6%

Prenumerera på våra nyhetsbrev