Miljönyckeltal för den Grafiska Mediebranchen

IVL och IMT har tillsammans med fyra grafiska företag tagit fram rekommendationer om branschgemensamma miljönyckeltal. Syftet är att ge grafiska medieföretag ett kraftfullt och trovärdigt verktyg för att följa upp det interna miljöarbetet och externt kunna påvisa och redovisa miljöförbättringar. Framtagandet av betydande miljöaspekter och branschgemensamma nyckeltal som behandlar dessa aspekter har gjorts genom: 1. Litteraturstudie av tidigare utförda miljöbelastningsutredningar inom branschen. 2. Detaljerad inventering av respektive projektföretags miljöbelastning och nytta. 3. Beräkning och analys av miljönyckeltal för projektföretagen utifrån all inventeringsdata. 4. Regelbundna diskussioner i projektgruppen med delresultat, nationella miljömål, möjligheter för små och medelstora företag, etc som grund. I rapporten presenteras de rekommenderade miljönyckeltalen som en kvot med ett miljöbelastningsmått som täljare och ett mått på nytta som nämnare. 13 miljömått och två nyttomått har valts ut. Som bilaga finns en manual, som möjliggör beräkning av nyckeltalen för det egna företaget.

Prenumerera på våra nyhetsbrev