Miljön kring triavfettare.

I Sverige förbrukas årligen ca 9000 ton tri i uppskattningsvis 3000 triavfettare. Det stora flertalet apparater är av en öppen modell med en öppningsarea mindre än 2 m2. Av den totala förbrukningen hamnar ca 2000 ton i arbetsmiljön i form av luftförorenigar. Genom mätningar och besök hos tio företag kunde det konstateras att halterna av tri i arbetsmiljön runt avfettarna vid normal drift sällan överskred det hygieniska gränsvärdet 20 ppm. Apparaternas öppna konstruktion gör dem emellertid mycket känsliga för alla typer av störningar. Är apparaten felaktigt placerad i lokalen eller ifall avfettningsinstruktionerna inte följs noggrant uppstår lätt i stora utsläpp. För att minska triförlusterna har kolfilter installerats på flera större avfettningsanläggningar. Vid en kontroll av två sådana anläggningar konstaterades att kolfiltren inte drevs optimalt. Detta leder till att a/ Företagets kostnader för triinköp ökar. b/ Utsläppen av tri till omgivningen ökar. De flesta triavfettare är av sådan storlek att kolfiltren ej är aktuella. För att minska utsläpen och skapa en stabil arbetsmiljö kring dessa måste en teknikutveckling komma till stånd.

Prenumerera på våra nyhetsbrev