Miljömålsstyrd tillsyn. Miljökvalitetsmål, miljölagstiftning och företagens frivilliga miljöarbete i samverkan. Huvudrapport

Denna studie är främst kvalitativ med syftet att bygga upp kunskap om hur miljötillsynen framöver kan utvecklas för att ge största möjliga miljönytta och därmed bidra till att de nationella miljökvalitetsmålen uppnås samtidigt som det inte hämmar det svenska näringslivet utan snarare bidrar till att förbättra deras förutsättningar att bedriva ett kraftfullt miljöarbete. Projektet har huvudsakligen fokuserat på små företags förutsättningar. Projketet har omfattat flera olika delmoment såsom litteraturstudie, enkät till landets kommuner, intervjuer med kommuner som bedriver stödjande insatser inom ramen för miljötillsynen och intervjuer med små företag kring tillsyn och lagefterlevnad. Litteraturstudien har fokuserat på två frågor; små företags syn på miljölagstiftning och förutsättningar för lagefterlevnad samt småföretagsanpassade tillsynsmetoder. Litteraturen kopplat till dessa båda frågor har funnits starkt begränsad. I rapporten diskuteras den stödjande och kontrollerande rollen inom miljötillsynen. Vidare presenteras ett antal slutsatser vilka är viktiga att beakta för att den framtida miljötillsynen ska få största möjliga miljönytta. Utifrån studiens kunskaper har en workshop genomförts för att diskutera 'Morgondagens miljötillsyn - hur kan den bli effektiv ur ett miljömåls- och näringslivsperspektiv?'. Studie är genomförd av IVL Svenska Miljöinstititet med finansiellt stöd från Miljömålsrådet och Nutek.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen