Miljömålsstyrd tillsyn - Miljökvalitetsmål, miljölagstiftning och företagens frivilliga miljöarbete i samverkan. Bilagor

Denna rapport innehåller bilagorna till huvudrapporten 'Miljömålsstyrd tillsyn - Miljökvalitetsmål, miljölagstiftning och företagens frivilliga miljöarbete i samverkan' (B1765). I denna bilagedel finns utförligare beskrivningar av den litteratur som finns inom ämnet. Dessutom finns information om de goda exempel på småföretagsanpassade tillsynsmetoder som inventerats inom projektet. I bilagedelen finns även den enkät och de intervjufrågor som använts inom projektet

Prenumerera på våra nyhetsbrev