Miljökvalitetsmålet giftfri miljö i en livscykelanalys - normaliseringsmetod för human- och ekotoxicitet

LCA är ett numeriskt verktyg som används för att bedöma produkters relativa miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv, dvs från utvinning av resurser till och med att den uttjänta produkten har tagits om hand. Historiskt sett har LCA använts framgångsrikt för att hantera följande miljöpåverkanskategorier; klimatpåverkan, försurning, övergödning, marknära ozon och stratosfärisk ozonnedbrytning. Däremot har inga robusta och heltäckande metoder funnits för human- och ekotoxicitet. IVL Svenska Miljöinstitutet har genomfört ett utvecklingsprojekt i syfte att identifiera en vetenskapligt robust metod för att möjliggöra bedömning av kemikaliers bidrag till human - och ekotoxicitet i en livscykelanalys (LCA) eller andra systemanalytiska verktyg. För att möjliggöra en samlad jämförelse av en produkts olika bidrag till olika miljöpåverkanskategorier har IVL utvecklat en normaliseringsmetod. Denna normaliseringsmetod gör det möjligt att bestämma en produkts miljöpåverkan i förhållande till de svenska miljökvalitetsmålen. Resultatet från en LCA som utvärderats med denna normaliseringsmetod får användas för extern kommunikation, enligt de krav som ställs på objektivitet i ISO 14042. Den här föreslagna metoden för bedömning av olika ämnen med avseende på human och ekotoxicitet skall ses som ett komplement till de riskbedömningar som skall utföras enligt EUs kommande kemikaliepolitik (REACH). Endast riskbedömningar kan ange ett absolut värde på om en effekt kan förväntas uppkomma eller inte. En LCA som använder den av IVL utvecklade normaliseringsmetoden ger ett relativt värde och fungerar därför som ett verktyg för riskminimering av produkter i ett livscykelperspektiv. På så sätt kan de två verktygen komplettera varandra och ge förutsättningar för ett heltäckande och kvalificerat beslutsunderlag

Prenumerera på våra nyhetsbrev