Miljökonsekvensbeskrivning av STORA SKOG:s gödslingsprogram. Del 1: faktaunderlag

En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har utförts av STORA SKOG:s gödslingsprogram, med syftet att beskriva kunskapsläget avseende kväveomsättning och skogsgödsling, beskrivning och värdering av effekterna av gödslingsprogrammet samt en bedömning av möjliga åtgärder för att minska de oönskade effekterna. Denna MKB utgör den första delen av två, där del 1 redovisar ett grundläggande faktaunderlag med avseende på miljötillståndet i landet, skogsgödslingens metoder, STORAs markinnehav och gödslingsprogram samt kända effekter av skogsgödsling med kväve. Del 2 omfattar en bedömning av STORA SKOGs gödslingsprogram. Miljökonsekvensbeskrivningen är utförd som ett projekt inom IVLs branchspecifika forskningsprogram med STORA SKOGs och Naturvårdsverket som intressenter. Projektet har genoförts som ett samarbete mellan Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning (IVL) och Stiftelsen Skogsbrukets Forskningsinstitut (SkogForsk).

Prenumerera på våra nyhetsbrev