Miljöeffekter av tillsatskemikalier använda vid papperstillverkning.

Inom pappersindustrin används ca 800 handelsprodukter som tillsats- eller hjälpkemikalier dels för att ge papperet olika funktionella egenskaper, dels för att öka effektiviteten och minska störningarna i produktionsprocessen. I projektet har produkterna indelats i grupper under vilka uppgifter om 'funktion och förbrukning', 'kemisk karakteristik', 'retention och utsläpp', 'hälsorisker' och 'miljöeffekter' har sammanställts. I rapporten redovisas ekotoxikologiska tester för grupperna skumdämpare, slembekämpningsmedel och våtstyrkemedel. Projektet har inte påvisat några allvarliga eller tidigare okända miljöfaror vid normal användning av tillsatsmedel vid papperstillverkning. Projektet har dock visat att ett stort antal av de använda produkterna har potentiellt negativa miljöeffekter.

Prenumerera på våra nyhetsbrev