Miljöeffekter av raffinaderiutsläpp i akvatisk miljö.

Rapporten är en genomgång av internationell litteratur om raffinaderiavloppsvattnens kemiska sammansättning, spridning och miljöeffekter. De miljöundersökningar som utförts vid de svenska raffinaderierna under 1970- och 1980-talet har också sammanställts. Sammanställningen avser analyser av avloppsvattnens kvalitet och mängd föroreningar som släpps ut årligen. Dessutom redovisas undersökningar av hydrografiska förhållanden i recipienterna samt avloppsvattnens biologiska effekter. Effekterna på fauna och flora har studerats både i laboratorieundersökningar och i recipientundersökningar. Avslutningsvis diskuteras prognosvärdet av den kemiska och biologiska karakterisering av avloppsvattnet som hittills genomförts.

Prenumerera på våra nyhetsbrev