Miljöeffekter av lösningsmedel - underlag till åtgärdsstrategi

I denna rapport har data rörande organiska lösningsmedels hälso- och miljöeffekter sammanställts. De effekter som beaktas är - direkta effekter på människans hälsa - direkta effekter på vegetation - betydelse för ozonbildning i troposfären - bidrag till växthuseffekten - bidrag till nedbrytning av ozon i stratosfären. För bedömningen av ämnenas betydelse för växthuseffekt och nedbrytning av stratosfäriskt ozon har troposfärisk livslängd beräknats. För bidraget till bildning av ozon i troposfären har ozonbildningspotentialen för respektive ämne beräknats med hjälp av atmosfärkemisk modell. Lämpliga lösningsmedel ur miljösynpunkt är alkoholer och aceton. Dessa föreningar har inga kända negativa effekter på miljön. De har en kort troposfärisk livslängd eftersom de lätt tvättas ut med nederbörden. De medverkar således endast i liten utsträckning till att bilda ozon och koldioxid i troposfären. Den nederbörd som löst ut de lättlösliga lösningsmedlen har inga kända miljöeffekter. Mindre lämpliga ur miljösynpunkt är de klorerade lösningsmedlen. Dessa föreningar kan dels ha direkta effekter på hälsa och växtlighet och dessutom kan de bilda växtskadande, klorinnehållande produkter som kan ackumuleras i biologiska näringskedjor. Klorinnehållande föreningar med mycket lång troposfärisk livslängd bör undvikas. Till dessa hör metylenklorid, perkloretylen och även koltetraklorid. Den långa uppehållstiden och deras förmåga att absorbera värmestrålning gör dem till växthusgaser med förmåga att påverka jordens klimat. Dessa föreningar kan också bidra till nedbrytning av ozonlagret i atmosfären. De klorsubstituerade lösningsmedel som ingår i denna serie har samtliga en låg ozonbildningspotential. Detta beror delvis på den låga reaktiviteten, det vill säga de hinner inte reagera tillräckligt inom den tidsskala som studerades, 4 dygn. Övriga lösningsmedel som behandlas är relativt likvärdiga med avseende på förmåga att bilda ozon, vilket är något högre än för de substituerade kolväteföreningarna. Ozon och vissa andra produkter som bildas har en välkänt negativ inverkan på växtlighet. Det är mycket litet känt om lösningsmedels direkta och indirekta effekter på växtlighet. Genom bildning av koldioxid och ozon vid fullständig nedbrytning i luft bidrar de till växthuseffekten. Samtliga lösningsmedel som studerats har vid höga halter negativa effekter på hälsa och en tabell med riktvärden har sammanställts.

Prenumerera på våra nyhetsbrev