Miljöbelastningsindex för emissioner av stoft till luft. Framtagning av miljöbelastningsindex för stoft och användning av dessa vid värdering av ökad stoftrening vid stålverk.

Vid ökad reningsgrad för stoft efter stålugnar minskar miljöbelastningen till följd av minskande stoftutsläpp, men ökar på grund av ökande energianvändning. I föreliggande arbete har en rening till 98% jämförts med en rening till 99%. Det har därvid antagits att stoftemissionen halverats vid 99% och energiförbrukningen ökat med 50 kwh/ton producerat stål jämfört med vad som är fallet vid 98% rening. Vid värderingen av utsläppens miljöpåverkan har EPS-systemet använts. Värderingen innebär i huvudsak att man uppskattar stoftutsläppets (inkl. metaller och PAH) och förbrukade naturresursers påverkan på fem skyddsobjekt (hälsa, biologisk mångfald, ekosystemens produktion, naturresurser och estetiska värden) och jämför detta med motsvarande påverkan från energiproduktionen. Resultatet visar att man med de förutsättningar, som använts redan har passerat optimum för reningsgraden från miljösynpunkt. Osäkerheter beträffande växthuseffektens omfattning, verklig energiåtgång och en del metallers påverkan på skogstillväxten gör att signifikansnivån i resultaten sänks.

Prenumerera på våra nyhetsbrev