Miljöanpassade byggnader: Specifika regler för bedömning av byggnader i ett livscykelperspektiv

Skriften vänder sig till den som ansvarar för framtagande objektsanpassade funktionskrav och miljöklassificering, samt verifiering av att funktionskraven uppfylls i projekteringsskedet och den färdiga byggnaden. Skrift är också intressant för den materialproducent, entreprenör, beställare/byggherre, förvaltare mm som vill få en större insikt om de bakomliggande metoderna och antagande som gjort. Systemet 'Miljöanpassade byggnader' beskriver hur miljörelaterade funktionskrav och därtill kopplat klassificeringssystem kan ställas och användas i bygg- och förvaltningsprocessen. Ett viktigt syfte med systemet är att precisera och underlätta byggherrens roll som kravställare och ge en vägledning för hur miljökraven kan följas upp i byggprocessens olika skeden samt i den färdiga byggnaden

Prenumerera på våra nyhetsbrev