Miljöanpassad produktutveckling som värdeskapande process i färgindustri

Målet med detta projekt vara: Att utifrån befintliga metoder och kunskaper utarbeta ett hjälpmedel för att små och medelstora färgtillverkare lätt skall kunna arbeta med miljöanpassad produktutveckling och simulera olika typrecepts miljöpåverkan samtidigt som materialekonomiska aspekter studeras. Den modell som utvecklats inom projektet omfattar fyra huvuddelar: - Produktutredning. - Specificering av eftersträvad produkt. -Checklista för miljöanpassad produktutveckling. - Verktyg som stödjer/verifierar miljöanpassningen. I och med detta projekt har färgföretag oavsett storlek nu har givits bättre möjligheter att arbeta med MPU med helhetssyn vid sin produktutveckling. Exempel på områden som kan vidareutvecklats är exempelvis integrering i andra befintliga system (t.ex. Receptformuleringsprogram eller MPS-program).

Prenumerera på våra nyhetsbrev