Miljö- och arbetsmiljötillsyn i små företag. En inledande studie

Studiens övergripande mål är att ta fram ett underlag för fortsatt diskussion om lagar, föreskrifter och tillsyn på miljö- och arbetsmiljöområdet i småföretag. Detta inkluderar att identifiera förslag som dels kan underlätta lagefterlevnaden på miljö- och arbetsmiljöområdet och dels kan undanröja konkurrens-hinder till följd av lagstiftning. Ett annat viktigt mål är att identifiera förbättringsområden inom vilka tillsyn och lagefterlevnad kan förenklas utan försämrad arbetsmiljö/större miljöpåverkan. Studien är kvalitativ med syftet att öka förståelsen för hur lagefterlevnad och tillsyn i små företag funge-rar inom områdena miljö och arbetsmiljö. Olika aktörers perspektiv lyfts fram i studien och statistik över omfattningen av tillsyn redovisas. Djupintervjuer har gjorts med 13 företag och 14 tillsynspersoner från länsstyrelser, kommuner och Arbetsmiljöverket. Studiens företag är positivt inställda till tillsynsbesök. Tillsynspersonernas polisiära roll har tonats ned över tid och balanseras av insatser för att motivera företagen. Företagen upplever ett stöd från tillsyns-personerna att leva upp till lagkraven. Företagen uppfattar tillsynen som en slags besiktning som 'godkänner' att deras arbetsmiljö- respek-tive miljöarbete uppfyller alla gällande lagkrav. I själva verket gör tillsynspersonerna ett urval av vad de ska inspektera vilket inte fråntar företagen något ansvar för att själva kontrollera lagefterlevnad. Lag-stiftningen går mer och mer mot egen kontroll av lagefterlevnad, både inom arbetsmiljö och miljö. Denna typ av regler är inget som uppskattas av studiens små företag. Tillfrågade företag förutsätter att tillsynen är konkurrensneutral men det finns exempel på motsatsen.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen