MICROTOX-test - en metodbeskrivning

Microtox-test är ett bakteriellt luminiscenstest som används som ett snabbt alternativ av screenkaraktär till andra akuttoxicitetstester med fisk eller ryggradslösa vattenlevande djur för test av rena substanser eller blandningar av ämnen t ex avloppsvatten. Testet baseras på en marin bakterie Photobacterium phosphoreum. Bakterier exponeras för prov i en serie av fyra olika koncentrationer under 5 och 15 min samt om så behövs 30 min. Ur dos-effektsambandet beräknas EC50 och EC20, dvs de effektnivåer som motsvarar 50 % och 20 % minskning av ljusintensiteten. Koncentrationer väljs med ledning av ett preliminärt EC50 som bestämts i ett förtest. Två olika testförfaranden används beroende på provets giftighet. För medel- och högtoxiska prover av blandningar av ämnen används test i duplikat med intensitetsmätning före provtillsats, efter 5 och 15 min (normalmetod). Lågtoxiska prover (EC50>45 %) testas i triplikat i en särskild procedur, där bakterier sätts till olika koncentrationer av prov (100 %-metod). Om prov är färgade måste ljusabsorptionen kompenseras vid beräkningen av den toxiska effekten.

Prenumerera på våra nyhetsbrev