Metodik för sanering av miljöfarligt avfall.

En sammanställning har utförts av aktuella informationskällor som kan ge handledning vid sanering av miljöfarligt avfall. Inledningsvis lämnas aktuell olycksstatistik och hur bekämpningen av kemikaliespill är organiserad i kommunerna. I kapitel 2 beskrivs generellt förfarandet vid sanering av deponier och kemikalieutsläpp.

Prenumerera på våra nyhetsbrev