Metodik för miljökonsekvensbeskrivning (MKB) av skogsbruksmetoder

MKB av skogsbruksmetoder har föreskrivits i Skogsvårdslagen som en metod att beskriva miljökonsekvenserna, i synnerhet vid införandet av nya metoder. MKB inom lagstiftningen finns för att tillgodose myndigheternas och allmänhetens krav på beskrivning av miljökonsekvenserna i förhållande till lagens intentioner. Utöver detta kan MKB vara ett verktyg för att 'välja rätt väg' i arbetet med nya mer miljöanpassade brukningsmetoder, som utvecklas utöver lagens krav. Med detta som utgångspunkt har Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning (IVL) utfört en studie som beskriver och diskuterar utformningen av en MKB av skogsbruk. Underlaget för studien är utredningar och studier av MKB som verktyg i samhällsplaneringen, med konkreta exempel hämtade från andra sektorer än skogsbruk. Denna studie av MKB av skogsbruksmetoder bygger även på erfarenheter från två MKB som utförts av IVL under perioden 1993 till 1995; 'Miljökonsekvensbedömning av Skogsstyrelsens förslag till program för skogsmarkskalkning' och 'Miljökonsekvensbeskrivning av STORA SKOGs gödslingsprogram'. Sistnämnda MKB utfördes tillsammans med SkogForsk. IVLs studie, som har utförts inom ramen för IVLs branchgemensamma forskningsprogram, har som mål att visa vad en MKB inom sektorn skogsbruk, i synnerhet nya brukningsmetoder, bör innehålla. Studien är avgränsad till att i första hand diskutera skogsbruksmetoder som syftar till att utnyttja skogen som producent av råvara till skogsindustrin och energisektorn. I denna studie bedöms det som mest angeläget att diskutera hur en MKB bör beskriva, och värdera, miljöeffekter. Ytterligare en avgränsning är att denna studie i första hand belyser metoder för att beskriva miljökonsekvenser av de moment som ingår i skogsskötseln.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen