Metoder för snabb och enkel mätning av exponering för kvarts i arbetsmiljön – finns det?

Inom byggverksamhet förekommer exponering för respirabel kvarts, som innebär allvarliga hälsorisker. Mätning av förekommande halter behövs som underlag för beslut om åtgärder. Dagens mätmetoder är tidskrävande och resultatet redovisas ofta flera veckor efter provtagning. Därför finns behov av snabbare mätmetoder. Den alternativa mätmetod som i dagsläget är tänkbar är filterprovtagning och analys med ett portabelt FTIR-instrument. Ett sådant instrument kostar i storleksordningen 150 000 – 300 000 SEK. Alternativt kan partikelinstrument användas för att identifiera förekomst av höga halter av kvartshaltigt damm.

Sammanfattning

Inom byggverksamhet förekommer många arbetsmoment då respirabelt oorganiskt damm som innehåller kvarts bildas. Att exponeras för kvarts över det hygieniska gränsvärdet innebär flera allvarliga hälsorisker, som att utveckla silikos, cancer och kronisk obstruktiv lungsjukdom och även hjärt-kärl- och reumatiska sjukdomar. Byggnadsarbetare är en yrkeskategori som löper stor risk att exponeras för kvarts. Att snabbt kunna mäta vilka kvarts halter som anställda exponeras för eller som förekommer vid olika arbetsmoment som underlag för beslut om vilka åtgärder som ska genomföras för att skydda arbetstagarna är därför viktigt.

Dagens metoder för exponeringsmätning av respirabelt oorganiskt damm och kvarts, som utvecklades på 1970/80-talet, är tidskrävande och resultatet av mätningen redovisas ofta flera veckor efter att provtagningen har genomförts. Det kan innebära att det arbete som utförts vid byggarbetsplatsen har ofta avslutats innan mätresultat erhålls. Dessutom krävs specialistkompetens för att kunna utföra provtagning och analys. Byggbranschen har därför lyft behovet av moderna, snabbare och billigare mätmetoder – gärna direktvisande instrument - som kan användas för att jämföra uppmätta halter med hygieniska gränsvärden för respirabelt damm och kvarts och som kan ge underlag vid exponeringsbedömningar.

En granskning har gjorts av de mätmetoder som finns och används och vi har även sökt analysmetoder som är under utveckling. Granskningen visar att den enda metod som i dagsläget är tänkbar för att snabbt mäta exponering är filterprovtagning och analys med ett portabelt FTIR-instrument. Ett sådant instrument kostar i storleksordningen 150 000 – 300 000 SEK.

En alternativ metod, som har mer fokus på att kontrollera exponering för höga dammhalter, bygger på användning av partikelinstrument. Med dessa instrument flyttas fokus från att mäta exponering för kvarts till att identifiera dammande arbetsmoment och vidta åtgärder för att minska exponeringen. Det finns flera olika typer av partikelinstrument i olika prisklasser, från cirka 50 000 SEK och uppåt. Denna typ av mätningar kräver närvaro under hela arbetsdagen och kontroll av om det förekommer tillfälliga höga exponeringar för damm. Inom IVL drivs ett parallellt projekt om referensmätningar för kvarts inom byggindustrin. I det projektet har direktvisande instrument för respirabelt damm använts för att kartlägga dammande arbetsmoment, på ett liknande sätt som beskrivs ovan. Resultat från det projektet kommer att rapporteras i en separat rapport.

Prenumerera på våra nyhetsbrev