Metoder för att värdera effekter av miljöstörande verksamhet

Denna rapport som utgör en förstudie i form av en litteratursammanställning, behandlar olika aspekter på beslutsprocessen som gäller värdering från miljösynpunkt av effekter från industriell verksamhet eller system som kan gälla trafik- eller energianläggningar. Det gäller även avvägningar som sker i olika strategiska handlingsplaner som upprättas nationellt, i kommunerna etc. Olika instrument och verktyg för att ställa samman och göra sammanvägningar av olika miljökonsekvenser redovisas. Kriterier för bedömningar som kan användas för att värdera och prioritera olika miljöhot mot varandra anges också. Vi drar i detta sammanhang slutsatsen att det i Sverige i dag inte finns någon accepterad metod för att göra denna typ av vägningar.

Prenumerera på våra nyhetsbrev