Metod och underlag för val av fiberbankar för vidare undersökningar.

En utredning har utförts i syfte att skapa metod och underlag för att kunna lokalisera fiberbankar för vilka fiberåtervinning eller sanering kan bli aktuell i framtiden. Som bas för detta har en inventering över verksamma skogsindustrier under perioden 1905-1983 utförts. Inventeringen visar att dessa varit 269 st och att det idag finns 110 anläggningar i drift på 80 platser. Flest bruk, 45 st, finns eller har funnits i Värmlands län, medan Gotlands och Malmöhus län helt saknat skogsindustri under perioden. Inventeringen redovisar produktion och kapacitet för resp bruk vid olika tidpunkter. Den totala produktionen av massa och papper under perioden har kunnat uppskattas till ca 300 milj ton resp ca 147 milj ton. Arbetet redovisar en modell för att kvantifiera fiberutsläpp med hjälp av närmevärden för olika tidsperioder. Den totala fiberförlusten vid massaproduktion har beräknats till ca 10,8 milj ton och vid pappersproduktion till ca 4,35 ton. Baserat på en undersökning omfattande 29 fiberbankar finner man att 'medelfiberbanken' täcker ca 20 ha med ett fiberdjup av ca 15 m samt att kvicksilverinnehållet varierar från ca 1 kg till ca 2000 kg. Kostnaden för att sanera fiberbankar i en större omfattning uppskattas till storleksordningen 25 kr/m3 i 1980 års kostnadsnivå.

Prenumerera på våra nyhetsbrev