Metalltransport till yt- och grundvatten från ett sandmagasin i Garpenberg

Målsättning har varit att kontrollera spridningen av metaller från sandmagasin till yt- och grundvatten med tyngdpunkt på grundvattentransporten. Provtagning av grundvatten har utförts i 8 punkter nedströms magasinet och i 4 punkter i ytvatten. Två grundvattenobservationsrör har utsatts i själva sandmagasinet. I en zon ca 100 m nedströms sandmagasinet har grundvattnet förhöjda metallhalter. En brunn 300 m nedströms magasinet fyller dock kraven för ett dricksvatten. En kvantifiering av utläckande metaller visar att den övervägande transporten sker genom ytvatten. En promille av transporten sker genom grundvattnet.

Prenumerera på våra nyhetsbrev