Metallflöden från teknosfär till biosfär

Erfarenheterna från tidigare gjorda metallflödesstudier visar på att andelen metaller som finns i teknosfären är stora och att fördröja flöden från produkter skulle kunna vara av samma storleksordning som de direkta utsläppen. Metallflöden kartläggs dels i syfte att bedöma risker för emissioner från produktanvändning , och dels för att få ett underlag för framtida återvinning. Området är ännu nytt och detaljerade kartläggningar av metallanvändningen i teknosfären pågår. Databristen är stor, särskilt vad gäller import och export av metallinnehållande produkter. Framför allt är det svårt att avgöra fullständigheten i uppgifterna. Men det finns också ett annat problem och det är att kunna bedöma vilka användningsområden som innebär en stor belastning på biosfären, i dagsläget eller i ett längre tidsperspektiv. Att kvantifiera emissionerna från produkterna till biosfären är, än så länge, ett outforskat område. I rapporten diskuteras en idè om hur produktemissioner kan beräknas och relateras till bakgrundsflödet, den naturliga vittringen. Som exempel på hur det kan gå till beräknas 'maximalt acceptabel användning i samhället' av bly och zink.

Prenumerera på våra nyhetsbrev