Metaller och kväve i mossa i Hallands län, 2020

På uppdrag av Länsstyrelsen Halland har IVL sammanställt resultat från mätningar av halter av metaller och kväve i mossa insamlade i Hallands län under 2020. Resultaten visade att medianhalterna i mossa av bly, kadmium, koppar, kvicksilver, nickel, vanadin, zink, molybden och mangan hade inte förändrats statistiskt signifikant mellan 2015 och 2020 års undersökningar i Hallands län. Däremot hade medianhalterna av arsenik, järn, krom, aluminium och kobolt i mossa ökat statistiskt signifikant under samma period. Metallhalterna i mossa är dock fortfarande låga i Hallands län.

Sammanfattning

Metoden att använda mattbildande mossor som bioindikatorer är ett effektivt sätt att övervaka luftmiljön, både vad gäller metaller och kväve. De mätningar av halter av metaller och kväve i mossa som insamlades inom den nationella mossundersökningen i Hallands län under 2020 har sammanställts, tillsammans med alla tidigare resultat i länet sedan 1975, för att ge en regional bild av variationen av metaller och kväve i mossa i bakgrundsmiljön.

I större delen av länet var belastningen av arsenik, bly, krom, nickel, aluminium och molybden låg och relativt jämnt fördelad över länet. För metallerna järn, kadmium, koppar, vanadin, kobolt och mangan var belastningen i länet generellt relativt låg men det fanns mindre områden i länet med något högre halter. I södra delen av länet var belastningen av zink på en relativt låg nivå, medan halterna i övriga delar av länet var något högre. I den västra och ostligaste delen av länet var belastningen av kvicksilver på en relativt låg nivå, medan halterna var något högre i resterande områden. Antimonhalterna varierade relativt mycket i länet. När det gäller kvävebelastningen var den hög i stora delar av länet, dock var halterna lägre främst i länets östra del.

Trendanalyser genomfördes för sex tidsperioder för de olika metallerna. Resultaten visade bland annat att under de senaste 45 åren (1975–2020) visade trendanalysen för Hallands län att medianhalterna av arsenik, bly, kadmium, koppar, krom, nickel, vanadin och zink minskat statistiskt signifikant. Om man istället ser till de senaste 20 åren (2000–2020) så visade trendanalysen att endast medianhalterna av bly och nickel minskat statistiskt signifikant i Hallands län.

Prenumerera på våra nyhetsbrev