Metaller i mossa, Södermanlands län 2020

På uppdrag av Länsstyrelsen Södermanlands län har IVL Svenska Miljöinstitutet AB utfört förtätningsmätningar av halter av metaller i mossa insamlade i Södermanland under 2020, vilket är den första gången förtätningsundersökning utförts i länet. I större delen av länet var belastningen av arsenik, bly, krom, kvicksilver, nickel och aluminium låg och på samma nivå i länet. För övriga metaller, järn, kadmium, koppar, kobolt, vanadin, molybden, mangan, zink och antimon, fanns det mindre områden i länet med något högre halter. 

Sammanfattning

Metoden att använda mattbildande mossor som bioindikator för metaller ger en god bild av nedfallet över Sverige och andra länder.

Statistiska analyser genomfördes för att se om och hur medianhalterna för de olika metallerna i Södermanlands län skilde sig från sydöstra Sverige och Mellansverige. Medianhalterna av nickel, vanadin, järn, kobolt, aluminium och antimon i Södermanland var statistiskt signifikant högre än medianhalterna i sydöstra Sverige och Mellansverige. Däremot var medianhalterna av bly, koppar, zink, kvicksilver och mangan i Södermanland statistiskt signifikant lägre än medianhalterna i sydöstra Sverige och Mellansverige. Medianhalterna av krom och molybden i Södermanland var statistiskt signifikant högre än medianhalterna i sydöstra Sverige medan det inte fanns någon skillnad mot motsvarande medianhalter i Mellansverige. Slutligen var medianhalterna av arsenik och kadmium i Södermanland statistiskt signifikant högre än medianhalterna i Mellansverige medan det inte fanns någon skillnad mot motsvarande medianhalter i sydöstra Sverige.

De högsta metallhalterna i länet av arsenik, bly, kvicksilver och zink uppmättes i prov från Nyköping medan de högsta manganhalterna uppmättes i Eskilstuna. När det gäller de högsta halterna av kadmium, koppar, aluminium och antimon så uppmättes de i Katrineholm medan det i Flen uppmättes högst halt av krom, nickel, vanadin, järn och molybden. Beträffande kobolt så uppmättes den högst halten i prov från Flens och Katrineholms kommuner.

Prenumerera på våra nyhetsbrev