Metaller i mossa, Skåne län 2020

På uppdrag av Länsstyrelsen Skåne har IVL Svenska Miljöinstitutet utfört förtätningsundersökningar i Skåne under 2020. Fokus var på att undersöka metallhalter i sex områden som är påverkade av intensivare metallindustrier men även att undersöka metallhalter i prover från mer opåverkade områden. Metallinnehållet i vissa enskilda mossprover som insamlats i närheten av olika punktkällor var för några metaller och några områden kraftigt förhöjda. Halterna av bly, koppar, molybden och krom i mossan var kraftigt förhöjda i närheten av punktkällorna i Landskrona. Halterna av zink i mossan var kraftigt förhöjd i närheten till punktkällorna i Landskrona, Lomma och Helsingborg. Halterna av järn och aluminium i mossan var kraftigt förhöjda i närheten till punktkällorna i Lomma och Helsingborg. Halterna av antimon i mossan var kraftigt förhöjda i närheten till punktkällorna i Landskrona och Höganäs. Halterna av arsenik i mossan var förhöjda i närheten till punktkällorna i Lomma och Helsingborg. Halterna av kobolt i mossan var förhöjda i närheten till punktkällorna i Höganäs, Helsingborg, Landskrona och Lomma.

Sammanfattning

Metoden att använda mattbildande mossor som bioindikator för metaller och kväve ger en god bild av nedfallet över Sverige. De sex områden som bedömts påverkade av intensivare metallindustrier var Höganäs, Helsingborg, Landskrona, Lomma, Svedala och Lönsboda. Metallinnehållet för flertalet mossor i bakgrundsmiljön i Skåne län var generellt lågt, och det fanns inga större geografiska skillnader. Detta var tydligt framförallt för halterna i mossa av arsenik, bly, kadmium, molybden, nickel och aluminium.

För samtliga metaller, förutom för kvicksilver, fanns statistiskt signifikanta skillnader i medianhalten för de olika områdena. 

·        vid Lönsboda var medianhalterna lägre än bakgrundsmiljön för As, Cu, Zn, Cr, Ni, V, Fe, Co, Mo och Al. 

·        vid Höganäs var medianhalterna högre än bakgrundsmiljön för As, Cr, Ni, V, Fe, Co, Mo och Al.

·        vid Helsingborg var medianhalterna högre än bakgrundsmiljön för As, Pb, Cu, Cr, Zn, Cr, Ni, V, Fe, Co, Mo och Al. 

·        vid Landskrona var medianhalterna högre än bakgrundsmiljön för As, Pb, Cd, Cu, Cr, Zn, Cr, Ni, Fe, Co, Mo och Sb. 

·        vid Lomma var medianhalterna högre än bakgrundsmiljön för Cu, Zn, Cr, Fe, Co, Mo och Sb och lägre än Mn.

·        vid Svedala var endast medianhalten av Cu högre än bakgrundsmiljön. 

Punktkällornas påverkan på metallhalten i de mossprov som samlades in studerades och vid alla sex områden fanns en påverkan. Påverkan var dock olika stor för olika metaller och olika områden. Vid tolkningen av hur metallhalterna i mossproverna varierar med avståndet från punktkällorna måste man även beakta att Skåne ligger i ett område där bidraget av långväga transporterade föroreningar från övriga Europa är stort. Det finns även påverkan från närliggande sjöfart, och även inom länet finns ett stort antal andra industrier som tillsammans kan påverka metallhalterna i mossorna.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-12-17

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen